ТББ-ЫН ИНСТҮҮЦИЙН ОРЧНЫ ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ

(Сүүлд хийсэн нэг судалгааныхаа тайланг энд орууллаа.)

Сүүлийн 4 жилд дэлхийн 60 орчим оронд төрийн бус байгууллага (“ТББ”) – тай холбоотой хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг өөрчлөх үйл явц тохиожээ. Жишээ нь л гэхэд ОХУ-ын Гадаад агентын тухай, Унгарын Гадаадын дэмжлэгтэй байгууллагуудын ил тод байдлын тухай хуулийг батлав. Зарим оронд хэрэгжээд буй иргэний нийгмийн дуу хоолой, санхүүжилтийг хязгаарлах бодлогууд нь ардчиллаас ухрах үйл явц хэмээн ойлгогдож болохоор байна. Дээрх хуулийн зохицуулалтууд нь ТББ-ыг санхүүгийн эх үүсвэр, хандивлагчийн хувийн мэдээлэл, намын дотоод бичиг баримт зэргийг ил тод зарлахыг шаарддаг. ТББ-ын хөгжил болон түүний бие даасан байдал нь иргэний нийгмийн хувьд төдийгүй улс орны ардчилалд ч туйлын чухал юм. Энэхүү судалгаагаар гадаад орны санхүүжилт нь залуу ардчилсан орнуудын ТББ-ын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг илрүүлэв. Иймд уг санхүүгийн эх үүсвэрийг хуулиар хязгаарлах нь ТББ-ын үйл ажиллагааг боох гэсэн оролдлогоос ялгаагүй аж. Уг судалгаагаар бид Монгол дахь ТББ-ын инстүүцийн орчинг Унгар болон Польш улстай харьцуулан шинжилсэн болно.

Судалгааны тайланг эндээс татаж аваарай. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENTS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN MONGOLIA, HUNGARY, AND POLAND

(Please find my latest analysis)

Around 60 countries have amended their laws and regulations on Non- Governmental Organizations (Hereinafter “NGOs”) during the last four years. For instance, Russia’s Foreign Agent Act, Hungary’s Law on Transparency of Organisations Receiving Foreign Funds, and other policies restraining the operations and funding of NGOs. These restrictions are regarded as evidence of democratic backsliding. Such regulations demand NGOs to disclose their funding sources, private information, and internal documents to governments. The development and independence of NGOs are vital for a civil society and certainly for a democracy. This research paper posits that foreign funding is an inevitable part of fostering civil society and the operations of NGOs in young democratic countries, such as Mongolia, Hungary, and Poland. Hence, tight regulation over foreign sources of NGO funding is highly likely to pose serious constraints. This paper analyzes the institutional environment of NGOs operating in Mongolia in comparison with Hungary and Poland.

Please download  here


No comments:

Post a Comment